สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

งบทดลอง

งบทดลองประจำเดือนตุลาคม        2563

รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

งบทดลองประจำเดือนกันยายน      2563

งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม       2563

งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม     2563

งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน       2563

งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม    2563

งบทดลองประจำเดือนเมษายน        2563

งบทดลองประจำเดือนมีนาคม         2563

งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์     2563

งบทดลองประจำเดือนมกราคม        2563

งบทดลองประจำเดือนธันวาคม        2562

งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน   2562

งบทดลองประจำเดือนตุลาคม         2562

งบทดลองประจำเดือนกันยายน       2562

งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม       2562

งบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม     2562