สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
นางสาวบงกช เชี่ยวชาญยนต์

รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
นางสวรรยา จันทูตานนท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหว้ดสงขลา

นายปฐมพร พริกชู

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหว้ดสงขลา