สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566