สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

เอกสารดาวน์โหลด

ประชุมประกวดเพื่อค้นหาแบบแอย่างที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการดำเนินงาน NCD Clinic plus ระดับเขต วันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

โรงพยาบาลขนาดใหญ่และขนาดกลาง ห้อง 1

- NCD clinic plus โรงพยาบาลพัทลุง

- NCD clinic plus โรงพยาบาลสุไหงโกลก 

- NCD clinic plus โรงพยาบาลระแงะ 

- NCD clinic plus โรงพยาบาลห้วยยอด

- NCD clinic plus โคกโพธิ์

- NCD clinic plus โรงพยาบาลปัตตานี

- NCD clinic plus โรงพยาบาลตรัง

- NCD clinic plus โรงพยาบาลรามัน

 

โรงพยาบาลขนาดเล็ก ห้อง 2 

- NCD clinic plus โรงพยาบาลควนกาหลง

- NCD clinic plus เขาชัยสน

- NCD clinic plus ควนเนียง

NCD clinic plus สุไหงปาดี

- NCD clinic plus ธารโต

- NCD clinic plus สิเกา

- NCD clinic plus โรงพยาบาลมายอ

 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เอกสาร แนวทางการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์