Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0429.10.4/1126
29 พฤศจิกายน 2562
6 มกราคม 2563
2563
29 พฤศจิกายน 2562
6 มกราคม 2563
3
-
55
2562
168 หมู่ 4 ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมิือง จังหวัดสงขลา 90000
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 88 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-