Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0429.10.4/477 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
26 กุมภาพันธ์ 2563
12 มีนาคม 2563
2563
26 กุมภาพันธ์ 2563
10 มีนาคม 2563
3
-
20
2563
-
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ
1. รถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ  พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก จำนวน 1 คัน
3. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

-