Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
ที่ สธ 0429.10.4/821 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
27 กุมภาพันธ์ 2563
-
2563
-
-
3757200
-
9
2563
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 78 รายการ

-