สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ ๐๔๒๙.๑๖.๓/๒๕๔๗
15 กันยายน 2566
26 กันยายน 2566
2566
15 กันยายน 2566
25 กันยายน 2566
4
-
15
2566
สคร.12 สงขลา
เงินบำรุง
จ้างก่อสร้าง
-
-
-
-