สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0429.16.3/305
31 มกราคม 2567
7 กุมภาพันธ์ 2567
2567
8 กุมภาพันธ์ 2567
8 กุมภาพันธ์ 2567
0
-
3
2567
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง : 720,000 บาท

-