สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ เลขที่ 2774)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ