สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

วันที่ 21 มกราคม 2563 กองป้องกันการบาดเจ็บ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จ.นนทบุรี

 

วันที่  21 มกราคม 2563 กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จ.นนทบุรี โดยมีนายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม และแพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ กล่าวรายงาน และมีภาคีเครือข่ายจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เครือข่ายสถานบริการสาธารณสุขและหน่วยงานท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 114 คน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและขยายเครือข่ายใหม่ในการดำเนินงานป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ


ข่าวสารอื่นๆ