สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

สธ. เตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ฯ ทั่วประเทศ รับมือสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

         กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานควบคุมโรคในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ เกิดความเข้าใจ เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยโรคดังกล่าว เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

            วันนี้ (30 มกราคม 2563) ที่โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ  นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ว่า จากสถานการณ์ของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของโรคมีการเปลี่ยนแปลงและมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น ในส่วนของประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนรับมือสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งประเทศไทยได้ประกาศยกระดับการแจ้งเตือนโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นระดับ 3 พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมืออย่างเต็มที่

            สำหรับการเตรียมความพร้อมดังกล่าว ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ในครั้งนี้กรมควบคุมโรค ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพื่อสื่อสารแนวทางการสอบสวนผู้ป่วย (Patient under investigation : PUI) การดูแลรักษาผู้ป่วย และการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานควบคุมโรคในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ ให้เกิดความเข้าใจ เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสที่มาจากต่างประเทศ เพิ่มการเฝ้าระวังที่โรงพยาบาล สนับสนุนการเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยครอบคลุมระบบบริการสาธารณสุขทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

            นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า ในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการ ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค 12 แห่งทั่วประเทศ และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รวมทั้งสิ้น 350 คน ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

 

          *********************************

ข้อมูลจาก : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

30 มกราคม 2563


ข่าวสารอื่นๆ