สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ วันวัณโรคสากล 24 มีนาคม 2566 “ ยุติวัณโรค เราทำได้ ” (Yes! We Can End TB)

สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ วันวัณโรคสากล 24 มีนาคม 2566

“ ยุติวัณโรค เราทำได้ ” (Yes! We Can End TB)

            24 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันวัณโรคสากล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
ร่วมรณรงค์ภายใต้ประเด็น “ยุติวัณโรค เราทำได้” ถึงเวลาแล้วที่ต้องร่วมมือกันในการยุติวัณโรคด้วยมือเรา โดยเร่งค้นหาในประชากรกลุ่มเสี่ยงวัณโรคเข้าสู่ระบบการรักษาที่รวดเร็ว และใช้สูตรยาตามมาตรฐานสากล

            นายแพทย์เฉลิมพล  โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวถึงสถานการณ์วัณโรคในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง โดยพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ จำนวน 87,759 ราย ในปี 2562 ลดลงเหลือ จำนวน 29,421 ราย ในปี 2566  ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค
มีเป้าหมายในการดำเนินงานการค้นให้พบและรักษาหาย ให้ได้ร้อยละ 90  สำหรับสถานการณ์วัณโรคเขตสุขภาพที่ 12 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562-2566 มีแนวโน้มพบผู้ป่วยลดลงเช่นกัน โดยพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
และกลับเป็นซ้ำ จำนวน 4,592, 4,301, 3,842, 3,839 และ 1,869 ราย ตามลำดับ

            “วัณโรค รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย” ซึ่งต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องเพื่อการรักษาที่หายขาด โดยปัจจุบันองค์การอนามัยโลกสนับสนุนการใช้ VOT (Video-Observed Treatment) หรือการรับประทานยาผ่านวิดีโอคอล มาแทนการทำ DOTS (Directly Observed Treatment, Short Course)
ซึ่งเป็นวิธีที่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำกับการกินยาต่อหน้า ทำให้สามารถประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และใช้จำนวนเจ้าหน้าที่ลดลงด้วย  

นายแพทย์เฉลิมพล ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า วันวัณโรคสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 24 มีนาคมของทุกปีนั้น ทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ได้สนับสนุนสื่อและแผ่นความรู้เรื่องวัณโรค
แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12 และประชาสัมพันธ์ผ่านหลายช่องทาง แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงวัณโรค ได้แก่ ผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค ผู้ต้องขัง ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ ผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปี ขึ้นไปที่มีโรคร่วม ผู้ติดสุราเรื้อรัง บุคลากรสาธารณสุข เข้ารับบริการตรวจคัดกรองวัณโรค เพื่อนำเข้าระบบรักษาอย่างรวดเร็วต่อไป ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422     

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ