สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

สงกรานต์นี้ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ สคร.12 สงขลา เน้นย้ำ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”

สงกรานต์นี้ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ สคร.12 สงขลา เน้นย้ำขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ

เทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ห่วงใยพี่น้องประชาชน  เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยว ร่วมรณรงค์สงกรานต์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เน้นย้ำ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” แนะผู้ประกอบการร้านค้าปฏิบัติตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่าง เคร่งครัด เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา   กล่าวถึง สถานการณ์การบาดเจ็บทางถนนในช่วง 7 วันอันตราย (ระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย. 2565) ในเขตสุขภาพที่ 12 พบว่า มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 934 ราย ลดลงจากปี 2564 (1,268 ราย) ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุ 10-19 ปี ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 81.3 พฤติกรรมเสี่ยงพบว่า ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 62.1 ผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 20.3 และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 11.1 ทั้งนี้ พบว่า อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดช่วงการเดินทางในวันที่ 11-12 เมษายน 2565 ช่วงเวลาที่เกิดเหตุมากที่สุด คือ 16.00-20.00 น. และการบาดเจ็บ

ส่วนใหญ่เกิดบนถนนสายหลัก (ถนนกรมทางหลวง) รองลงมาเป็นถนนกรมทางหลวงชนบท และถนนในอบต./หมู่บ้าน ส่วนจังหวัดที่พบผู้บาดเจ็บทางถนนมากที่สุด ได้แก่ สงขลา 308 ราย, ตรัง 168 ราย, พัทลุง 120 ราย, นราธิวาส 107 ราย, ปัตตานี 93 ราย, ยะลา 73 ราย และสตูล 65 ราย ตามลำดับ สำหรับผู้เสียชีวิตในปี 2565 จำนวน 15 ราย ลดลงจากปี 2564 (22 ราย) ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เสียชีวิตมากสุดช่วงอายุ 25-34 ปี และ 35-44 ปี เกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ 9 ราย, รถเก๋ง 3 ราย, รถปิคอัพ 2 ราย และรถจักรยาน 1 ราย  (ที่มา: กองสาธารณสุขฉุกเฉิน http//ict-pher.moph.go.th)  

นายแพทย์เฉลิมพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เฉพาะเวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น. เท่านั้น หากฝ่าฝืน จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์สงกรานต์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เน้นย้ำ
“ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 ด้วยการขับรถต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถยนต์ และสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย ขับขี่ด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทาง หลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงระยะเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด และเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอก่อนขับรถ เมื่อมีอาการเหนื่อยล้าหรือง่วงขณะขับรถ ควรหยุดพักในจุดที่ปลอดภัย หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422  

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ