สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อรับย้าย หรือรับโอน ให้มาดำรงตำแหน่งว่าง (ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ) จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อรับย้าย หรือรับโอน ให้มาดำรงตำแหน่งว่าง ดังนี้ 
1. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 2718  สังกัด ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส กลุ่มโรคติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (ปฏิบัติราชการประจำ กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม)

2. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 2823  สังกัด ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.2 จังหวัดสงขลา กลุ่มโรคติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (ปฏิบัติราชการประจำ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.3 จังหวัดตรัง)

 ตั้งวันที่ 17 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2567

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ