สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และเจ้าพนักงานพัสดุ)

หัวข้อ : ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 

1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ 
2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน
 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ