สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

การเก็บเสมหะส่งตรวจวัณโรคที่ถูกต้อง ภาษายาวี


ข่าวสารอื่นๆ