สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

1. ภาพการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดาวน์โหลดเอกสาร

2. ภาพการประกาศเจตนารมณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร

3. ภาพการส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรมและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม 

4. ภาพการส่งเสริมการเป็นจิตอาสาและการช่วยเหลือสังคม ดาวน์โหลดเอกสาร