สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ผู้สัมผัสผู้ป่วยโรคหัด ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดให้เร็วที่สุดหลังสัมผัสโรค


ข่าวสารอื่นๆ