สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
-
21 กรกฎาคม 2564
3 สิงหาคม 2564
2564
21 กรกฎาคม 2564
3 สิงหาคม 2564
2687000
-
11
2564
สคร.4 สระบุรี
เงินบำรุง
จ้างก่อสร้าง
-
-
-
-