สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

ผังโครงสร้างผู้บริหารและการติดต่อ

*update 28/09/2564*

การติดต่อ

1.นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

เบอร์สำนักงาน : 0-3623-9302 ต่อ 111

เบอร์มือถือ : 089-425-4246

E-mail : FETP28@gmail.com

2.--------------------------

รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

เบอร์มือถือ : -----------------

E-mail : -----------------------

3.นายเดชา บัวเทศ

รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

เบอร์มือถือ : 063 272 6009

E-mail : dechaphd089@gmail.com

4.นายกิตติพงษ์ สุคุณณี

รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

เบอร์มือถือ : 081 987 6490

E-mail: ksukunnee@yahoo.co.th

5.----------------------------

รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี และหัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อ

เบอร์มือถือ : -------------------------

E-mail: ---------------------------------

6.นางสาวณิชาภา ตรีชัยศรี

รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี และหัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อ 

เบอร์มือถือ : 095 736 5117

E-mail: trichaisri@yahoo.com

7.นางสาวสุรีรัตน์ กุมารี รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

เบอร์มือถือ : 089 801 9859

E-mail: suree_ratku@live.com

8.นายณพพงษ์ บำรุงพงษ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย

 เบอร์มือถือ : 083 627 6034

E-mail: x_aom29@hotmail.com

9.นายเดชา  สุคนธ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี และหัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย

เบอร์มือถือ : 086 403 9016

E-mail: daecha_sukhon@hotmail.com

10.นางสาววราภรณ์  ไพสิฐศรีสวัสดิ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  4  จังหวัดสระบุรี และหัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

เบอร์มือถือ : 090 981 4985

E-mail : waraporn.supportdpc2@gmail.com

11.นางเพ็ญศรี ไผทรัตน์

รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  4  จังหวัดสระบุรี และหัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

เบอร์มือถือ : 081 833 8509

E-mail: pphatairat@gmail.com

12.นางสาวศิริวรรณ แย้มนิ่มนวล

หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

เบอร์มือถือ :089 6771601

E-mail: siriwan_tb@hotmail.com

13.นางขวัญใจ จิตรภักดี

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

เบอร์มือถือ : 085 322 1683

E-mail:  jomkwan.jit@gmail.com