สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

ผังโครงสร้างผู้บริหารและการติดต่อ

การติดต่อ

1.แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

เบอร์สำนักงาน : 0-3623-9302 ต่อ 150

เบอร์มือถือ : 089-923-7194

E-mail : LWORAYA2@gmail.com

2.นางสาววราพรณ์ อึ้งพาณิช

รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

เบอร์มือถือ : 081 650 7022

E-mail : varadpc@gmail.com

3.นายเดชา บัวเทศ

รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

เบอร์มือถือ : 063 272 6009

E-mail : dechaphd089@gmail.com

4.นางสุภาภรณ์ วัฒนาธร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

เบอร์มือถือ : 081 780 3425

E-mail :sup_dpc2@yahoo.com

5.นายกิตติพงษ์ สุคุณณี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4

เบอร์มือถือ : 081 987 6490

E-mail: ksukunnee@yahoo.co.th

6.นางวิจิตร เอี่ยมบริสุทธิ์

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย

เบอร์มือถือ : 089 547 8934

E-mail:  peetonarak@Gmail.com

7.นางกาญจนา คงศักดิ์ตระกูล

หัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อ

เบอร์มือถือ : 085 028 4393

E-mail: Kanchanakongsak@gmail.com

8.นายเดชา  สุคนธ์

หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

เบอร์มือถือ : 086 403 9016

E-mail: daecha_sukhon@hotmail.com

9.นางสาวณิชาภา ตรีชัยศรี

 หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

เบอร์มือถือ : 095 736 5117

E-mail: trichaisri@yahoo.com

10.นางสาววราภรณ์  ไพสิฐศรีสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

เบอร์มือถือ : 090 981 4985

E-mail : waraporn.supportdpc2@gmail.com

11.นางเพ็ญศรี ไผทรัตน์

หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อ

เบอร์มือถือ : 081 833 8509

E-mail: pphatairat@gmail.com

12.นางสาวศิริวรรณ แย้มนิ่มนวล

หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

เบอร์มือถือ :089 6771601

E-mail: siriwan_tb@hotmail.com

13.นางสาวสุรีรัตน์ กุมารี

หัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย

เบอร์มือถือ : 089 801 9859

E-mail: peetonarak@Gmail.com

14.นางสาวนิภา วรรณพิณ

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

เบอร์มือถือ : 081 615 4819

E-mail: wnipa@yahoo.com