สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

ประวัติผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ปี 2565

นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง (Dr.Anek  Mungaomklang)
ตำแหน่งปัจจุบัน   

- ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พ.ศ. 2562-2564
    
หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก 
    76 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
    โทร 0894054046

ประวัติการศึกษา
- พ.ศ. 2546 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา สถาบันพระบรมราชนก
มหาวิทยาลัยมหิดล
- พ.ศ. 2552 ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรแพทย์ระบาดวิทยาภาคสนาม Field Epidemiology Training
Program (FETP), WHO Collaborating Center for Research and Training in Field Epidemiology (2550-52)
- พ.ศ. 2563 อนุมัติบัตรเชี่ยวชาญแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันเวชศาสตร์จราจร
- พ.ศ. 2563 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านพัฒนาผู้นำเมือง

ความชำนาญพิเศษ
    งานระบาดวิทยาภาคสนามสำหรับการป้องกันควบคุมโรคและการประยุกต์หลักการทางระบาดวิทยา
ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนในพื้นที่เขตเมือง

หัวหน้าโครงการ/หัวหน้างาน/กรรมการ/อนุกรรมการ
   - ที่ปรึกษาและผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) ตามคำสั่งสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ที่ 6/2563 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน (Activate Emergency Operation Center) กรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัส 
(Viral Pneumonia) 
   - ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command) ตามคำสั่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ที่ 208/2564 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
  - ประธานกลุ่มภารกิจการจัดการข้อมูล เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในภาวะฉุกเฉิน (STAG+SAT)    ตามผังโครงสร้างบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Incident Command System : ICS) เขตสุขภาพที่ 4
  - คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยากร/อาจารย์พิเศษ
  1. วิทยากรบรรยาย หัวข้อวิชา การบริหารจัดการปัญหาโรคติดต่อในเขตเมือง หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร รุ่นที่ 9 กรุงเทพมหานคร ปี 2565
  2. วิทยากรบรรยาย หัวข้อ Health Need Assesment หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพสาธารณสุขอำเภอ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปี 2564

ผลงานได้รับรางวัลวิชาการดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข
    1.Viral Loads and duration of viral shedding of influenza A (H1N1) 2009 Among patients receiving
oseltamivir during Institutional outbreak NakhonRatchasima Province 2009. คัดเลือกเป็นผลงาน
รางวัลรองชนะเลิศผลงานวิชาการยอดเยี่ยมปี 2553

    2.การควบคุมการระบาดของโรควัณโรคในในกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตรในสถานสงเคราะห์
คนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นในงานประชุมวิชาการประจำปี
ของกระทรวงสาธารณสุขปีพ.ศ. 2553

    3.ปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตขณะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา ปี 2553 ในงานประชุม
ได้รับคัดเลือกต่อได้รับรางวัลรองชนะเลิศผลงานวิชาการยอดเยี่ยมปี 2554

    4.การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคจากสัตว์สู่คน: ความชุกในการเกิดโรค เมลิออยด์โดซิสบลูเซลโลซิสและ โรคไข้คิว
ในผู้สัมผัสสัตว์ ปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ในงานประชุมวิชาการโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ครั้งที่ 6 ได้รับรางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยมชนะเลิศลำดับที่หนึ่ง ในปี 2556

    5.การเพิ่มศักยภาพของระบบเฝ้าระวังโรคจากการทำงานและเกี่ยวเนื่องจากการทำงานภายใต้กรอบแนวคิดแบบธุรกิจ
กิจการเพื่อสังคม คัดเลือกต่อได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานวิชาการยอดเยี่ยมปี 2558

 

ประวัติผลงานวิชาการ
 1. Mungaomklang A, Teeyapant P, Sangsawang C, Pawun V, Kitphati R, Wuthiwan W, Hongchumpon N, Niramitsantipong A, Sonthichai C, Smithsuwan P, Thonglek S, Futrakul S, Jiraphongsa C. Fried Silkworm Food Poisoning Outbreak due to Histamine Toxicity in Seven Provinces-Thailand, Dec 2007 – Jan 2008. Journal of Health Science 2009; 18 (4):504-514

    2. Mungaomklang A, Waiyanate N, Sangsawang C, Ouppapong T, Chutinuntakul A., Sangjantip A, Saungtho P, Suwanna K, Thajeen T, Klinjun N, Satela F, Imsirithaworn S. Injuries and Deaths Following an Airplane Crash at Phuket International Airport, Thailand, 16 Sep 2007. Journal of Health Science 2010; 19 :352-63

    3. Vichai Kuttiyawithayakoon, Anek Mungaomklang, Kanok Pipatvech†, Tharawit Oupapong, Darin Areechokchai. Etiology of Severe Community Acquired Pneumonia among Adult Patient in Repeated H5N1 epizootic area, Uttradit Province, Thailand, 2008.; Journal of Health Science 2011; 20:397-405.

    4. Vichai Kuttiyawithayakoon, Mungaomklang A, kaemalung P, Silanun K, Silaporn P, Iamsirithaworn S. Viral Loads and duration of viral shedding of influenza A (H1N1) 2009 Among patients receiving oseltamivir during Institutional outbreak NakhonRatchasima Province 2009. Journal of Health Science 2011; 20 :SI95-103

    5. SurachaiJitdamrong,AnekMungaomklang,EmonChaimongkol,DuangjaiSuwancharoen, WaralukTangkanakul. The outbreak of leptospirosis among Thai eco-tourist in a Southern rural Thai province, 2007. Journal of Health Science 2011; 20 :SI104-14

    6. Lerdsamran H, Pittayawonganon C, Pooruk P, Mungaomklang A, Iamsirithaworn S, et al. (2011) Serological Response to the 2009 Pandemic Influenza A(H1N1) Virus for Disease Diagnosis and Estimating the Infection Rate in Thai Population. PLoS ONE 6(1): e16164. Doi :10.1371/journal.pone.0016164

    7. Hirunwut Praekunatham, Kongyu S, Smithsuwan P, Phawong C, Mungaomklang A, Iamsirithaworn S.  Viral Shedding in University Students  Infected by Influenza  A(H1N1)pdm09, NakhonRatchasima Province, Thailand, June 2011. OSIR, September 2013, Volume 6, Issue 3, p. 1-5 

    8. Yodkalw E, Sitthi W, Awasadarak A, Prakhonjai K, Taeprasert N, Mungaomklang A, et al. Investigation of Influenza Outbreak in Health care Workers, Hospital A, Buriram Province, Thailand, August – October 2010. Weekly Epidemiological Surveillance Report  2012; 43: S23-83. 

    9. Suwancharoen D, Mungaomklan A, Chaimongkol E, Tangkanakul W, Fungladda W, Yoshida S.  Leptospirosis on a Rafting Tour in Thailand.  Journal of BGTHA; 2013 July 21:48-52 

    10. Siriwan Kuttiyawithayakoon, Unchulee Pruankratoke and Anek Mungaomrlang .Strengthening of Occupational Health Surveillance and Prevention System Using Social Enterprise Concept. Journal of Health Science 2014;23:719-29.

    11. Kosoltanapiwat N, Boonyuen U, Pooruk P, Iamsirithaworn S, Mungaomklang A, Chokephaibulkit K, Auewarakul P, Puthavathana P. Amino acid substitutions in hemagglutinin of the 2009 pandemic influenza A(H1N1) viruses that might affect the viral antigenicity.BMC Res Notes. 2014 Dec 23;7:951. doi: 10.1186/1756-0500-7-951.

    12. Piriyapornpipat S, Pittayawonganon C, Mungaomklang A, Prasertsopon J, Praekunatham H, Arjkumpa O, et al. Investigation of a severe enteroviral encephalitis and circulating genotypes during hand, foot and mouth disease surge in NakhonRatchasima Province, Thailand, August 2011. OSIR. 2014 Mar; 7(1):16-22.

    13. Chintana Phawong, Triwit Rattanarojpong,  Anek Mungaomklang, Prayuth Kaewmalang, Somkid Kongyu, Sopon Iamsirithaworn, Boonrat Tassaneetrithep. High plasma levels of soluble tumor necrosis factor receptor type II (sTNFRII) but low plasma levels of soluble FasL (sFasL) in patients with severe pandemic H1N1 2009 influenza infection. Bull Chiang Mai Assoc Med Sci  2015 May ;  Vol. 48 No. 2: 115-26.

    14. Thitichai P, Mungaomklang A, Sangjantip A, Phupat P, Chanumklang P, Kanjanapibulwong A, Iamsirithaworn S, Techakamolsuk P. Investigation of New Year’s road traffic deaths, NakhonRatchasima province, Thailand, 2013. Weekly Epidemiological Surveillance Report 2015; 46: 705-12.

    15. Warisa Panichkriangkrai, Anek Mungaomklang , Angkana Sommanustweechai, Yaowaluk Wanwong, Walaiporn Patcharanarumol and Viroj Tangcharoensathien. Primary Care Services in Urban Area: Case Study of NakhonRatchasima and Burirumprovinces .วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 11 ฉบับ 2 เมษายน- มิถุนายน 2560

    16. Anek Mungaomklang, Ratiwat Ueakoonwarawat, Supaporn Chunthawee, Pongchan Na-Lampang. Behavioral Factors and Work-related Illnesses among Animal Traders in the Largest Night Market in Thailand. OSIR .2016;9(3):7-11  Volume 9 Issue 3 (2016): Outbreak, Surveillance and Investigation Reports

    17. Anek Mungaomklang, Jiraruj Chomcheoy, Supaporn Wacharapluesadee, Yutthana Joyjinda, Akanitt Jittmittraphap, Apaporn Rodpan, Siriporn Ghai, Abhinbhen Saraya, and Thiravat Hemachudha. Influenza Virus-Associated Fatal Acute Necrotizing Encephalopathy: Role of Nonpermissive Viral Infection?.Clin Med Insights Case Rep. 2016; 9: 99–102.

    18. Eakachai Yodkalw,  Anek Mungaomklang, Wilawan Tipmontee, Tongta Chonyutand , Sopon Iamsirithaworn.  Immunogenicity of 2011 Trivalent Influenza Vaccine Among Healthcare Workers in NakhonRatchasima. วารสารควบคุมโรค ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2556

     19. Jiratchaya Puenpa, Kamol Suwannakarn, Jira Chansaenroj , Pornjarim Nilyanimit , RitthideachYorsaeng, ChompoonutAuphimai , Rungrueng Kitphati , Anek Mungaomklang, Amornmas Kongklieng, Chintana Chirathaworn , NasamonWanlapakorn, Yong Poovorawan: Molecular epidemiology of the first wave of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection in Thailand in 2020: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

     20. Hatairat Lerdsamran 1, Jarunee Prasertsopon 1, Anek Mungaomklang 2, Chompunuch Klinmalai 3, Pirom Noisumdaeng 4, Kantima Sangsiriwut 5, Boonrat Tassaneetrithep 6, Ratigorn Guntapong 7, Sopon Iamsirithaworn 8, Pilaipan Puthavathana 9   Seroprevalence of antibodies to enterovirus 71 and coxsackievirus A16 among people of various age groups in a northeast province of Thailand : pubmed.ncbi.nlm.nih.gov 

    21. Chintana Chirathaworn, Manit Sripramote, Piti Chalongviriyalert, Supunnee Jirajariyavej, Phatharaporn Kiatpanabhikul, Jatuporn Saiyarin, Chuleekorn Soudon, Orawan Thienfaidee, Thitisan Palakawong Na Ayuthaya, Chantapat Brukesawan, DootchaiChaiwanichsiri, Duangnapa Intharasongkroh, Nasamon Wanlapakorn, Jira Chansaenroj, Jiratchaya Puenpa, Ritthideach Yorsaeng, Arunee Thitithanyanont, Rungrueng Kitphati, Anek Mungaomklang, Pijaya Nagavajara, Yong Poovorawan, SARS-CoV-2 RNA shedding in recovered COVID-19 cases and the presence of antibodies against SARS-CoV-2 in recovered COVID-19 cases and close contacts, Thailand, April-June 2020.

    22. Chaisith Sivakorn , Viravarn Luvira ,Sant Muangnoicharoen , Pittaya Piroonamornpun , Tharawit Ouppapong , Anek Mungaomklang , Sopon Iamsirithaworn  : Case Report Walking Pneumonia in Novel Coronavirus Disease (COVID-19): Mild Symptoms with Marked Abnormalities on Chest Imaging : pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

    23. Kripattanapong S, Jitpeera C, Wongsanuphat S, Issarasongkhram M, Mungaomklang A, Suphanchaimat R. Clusters of coronavirus disease (COVID-19) in pubs, bars and nightclubs in Bangkok, 2020. OSIR. 2020 Dec;13(4):146-53

    24.Kunlaphattharawet N., Mungaomklang A.,SirikhetkonS. Casereportof COVID-19and applying health belief model to COVID-19 management in a private hospital in Bangkok, Thailand on 16th April 2020. Institute for Urban Disease Control and Journal 2020; 5(2): page 1-12.

    25. Anek Mungaomklang, MD, Kamolthip Atsawawaranunt, MD, Theerarat Kochakarn, PhDMD, Elizabeth M Batty, PhD, Prayuth Kaewmalang, MSc, Amornmas Kongklieng, MSc, Pukkaporn Panwijitkul, BSc, Khajohn Joonlasak, MSc, Namfon Kotanan, BSc, Duangkamon Loesbanluechai, PhD, Vichan Pawun, MD, Wasun Chantratita, PhD, Thanat Chookajorn, PhD, Pitfalls of exceptions for COVID-19 travel quarantine: lessons from a dignitary visit to Thailand, Journal of Travel Medicine, Volume 28, Issue 2, March 2021, taab010, https://doi.org/10.1093/jtm/taab010

    26. Kamolthip Atsawawaranunt, Theerarat Kochakarn, Amornmas Kongklieng, Pakkaporn Panwijitkul, Rujira Tragoolpua, Kanyarat Jaradilokkul, Prayuth Kaewmalang, Duangkamon Loesbanluechai,Namfon Kotanan2 , Khajohn Joonlasak , Elizabeth M. Batty , Anek Mungaomklang, Vichan Pawun, Wasun Chantratita , and Thanat Chookajorn  COVID-19 Transmission among Healthcare Workers at a Quarantine Facility in Thailand: Genomic and Outbreak Investigations Am. J. Trop. Med. Hyg., 105(2), 2021, pp. 421–424 doi:10.4269/ajtmh.21-0344 Copyright © 2021 by The American Society of Tropical Medicine and Hygiene

    27. Somrak Sirikhetkon, Manash Shrestha, Pilailuk Akkapaiboon Okada,Kriengkrai Prasert,Poolsap Phonsingh, Suthee Intharachat, Anek Mungomklang; Diagnostic accuracy of saliva for SARS-CoV-2 detection in state-sponsored quarantine in Thailand. OSIR. 2021 Mar;14(1):12-9.http://www.osirjournal.net/index.php/osir/article/download/246/213

    28. Puenpa J, Suwannakarn K, Chansaenroj J, Nilyanimit P, Yorsaeng R, Auphimai C, Kitphati R, Mungaomklang A, Kongklieng A, Chirathaworn C, Wanlapakorn N, Poovorawan Y. Molecular epidemiology of the first wave of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection in Thailand in 2020. Sci Rep. 2020 Oct 6;10(1):16602. doi: 10.1038/s41598-020-73554-7. PMID: 33024144; PMCID: PMC7538975.

    29. Buathong R, Chaifoo W, Iamsirithaworn S, Wacharapluesadee S, Joyjinda Y, Rodpan A, Ampoot W, Putcharoen O, Paitoonpong L, Suwanpimolkul G, Jantarabenjakul W, Petcharat S, Bunprakob S, Ghai S, Prasithsirikul W, Mungaomklang A, Plipat T, Hemachudha T. Multiple clades of SARS-CoV-2 were introduced to Thailand during the first quarter of 2020. Microbiol Immunol. 2021 Apr 9:10.1111/1348-0421.12883. doi: 10.1111/1348-0421.12883. Epub ahead of print. PMID: 33835528; PMCID: PMC8251142.

    30. Jira Chansaenroj, Ritthideach Yorsaeng, Nawarat Posuwan, Jiratchaya Puenpa, Nasamon Wanlapakorn, Natthinee Sudhinaraset, Manit Sripramote, Piti Chalongviriyalert, Supunee Jirajariyavej, Phatharaporn Kiatpanabhikul, Jatuporn Saiyarin, Chulikorn Soudon, Orawan Thienfaidee, Thitisan Palakawong Na Ayuthaya, Chantapat Brukesawan, Chintana Chirathaworn, Duangnapa Intharasongkroh, Dootchai Chaiwanichsiri, Mila Issarasongkhram, Rungrueng Kitphati, Anek Mungaomklang, Pijaya Nagavajara, Yong Poovorawan. Long-term Specific IgG Response to SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein in Recovered COVID-19 Patients DOI:
10.21203/rs.3.rs-608525/v1

    31. Kitphati Rungrueng, Pratedrat Pornpitra, Puenpa Jiratchaya,Chansaenroj Jira,Yorsaeng Ritthideach, Sudhinaraset Natthinee, Wanlapakorn Nasamon, Mungaomklang Anek, Iamsirithaworn Sopon, Krates Juraporn, Poovorawan Yong. (2021). Infection Control Measures of COVID-19 in Thailand: One Year Experience. The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health. 22. 300-313.

    32. Mungomklang A, Trichaisri N, Jirachewee J, Sukprasert J, Tulalamba W, Viprakasit V. Limited Sensitivity of a Rapid SARS-CoV-2 Antigen Detection Assay for Surveillance of Asymptomatic Individuals in Thailand. Am J Trop Med Hyg. 2021 Oct 11;105(6):1505-1509. doi: 10.4269/ajtmh.21-0809. PMID: 34634778; PMCID: PMC8641330.

    33. Mungomklang, A.; Sirikhetkon, S.; Tragoolpua, R.; Thanun, S.; Gabbhirom, T.; Puthavathana, P.; Lerdsamran, H.; Sethaudom, C.; Apiwattanakul, N.; Chaisavaneeyakorn, S. Asymptomatic transmission of coronavirus disease 2019 (COVID-19) at a workplace in Bangkok metropolitan region, Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health ; 52(1):56-63, 2021. Artigo em Inglês | GIM | ID: covidwho-1217296

    34. Jairak W, Charoenkul K, Chamsai E, Udom K, Chaiyawong S, Hangsawek A, Waenkaew S, Mungaomklang A, Tangwangvivat R, Amonsin A. Survey of SARS-CoV-2 in dogs and cats in high-risk areas during the second wave of COVID-19 outbreak, Thailand. Zoonoses Public Health. 2022 Jan 4. doi: 10.1111/zph.12907. Epub ahead of print. PMID: 34981900.

    35. Somkid Kripattanapong, Charuttaporn Jitpeera, Suphanat Wongsanuphat, Mila Issarasongkhram, Anek Mungaomklang, Rapeepong Suphanchaimat. Clusters of Coronavirus Disease (COVID-19) in Pubs, Bars and Nightclubs in Bangkok, 2020 Volume 13 Issue 4 (2020): Outbreak, Surveillance, Investigation & Response (OSIR) Journal

    36. Kunlaphattharawet N., Mungaomklang A.,SirikhetkonS. Casereportof COVID-19and applying health belief model to COVID-19 management in a private hospital in Bangkok, Thailand on 16th April 2020. Institute for Urban Disease Control and Journal 2020; 5(2): page 1-12.

International Conference Presentations:
    1. Mungaomklang A. Epidemiology of Injuries and Deaths Following an Airplane Crash at Phuket International Airport, Thailand, 16 Sep 2007, In 17th International Safer Communities Conference 2008, Christchurch New Zealand on the week of 20th—23rd October 2008

    2. Mungaomklang A. Fried Silkworm Food Poisoning Outbreak due to Histamine Toxicity in Multiple. Provinces-Thailand, 24th Dec 2007. In the 5th Training Programs in Epidemiology and Public Health Interventions Network (TEPHINET) Global Scientific Conference, Malaysia, November 1-6, 2008.

    3. Mungaomklang A. suthanun S. Responses to Influenza A (H1N1)2009 Pandemic in Thailand and a Case Study of Nakhon-RatchasimaProvince, 2009-2010,"International Work shop on H1N1 in Asia: Local response, Bestpractices, preparedness and control" on 24 of February 2011 in Manila