สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ITA สคร.5 ราชบุรี

การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง

 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

 

O3 อำนาจหน้าที่


► วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และความเป็นมา

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

O5 ข้อมูลการติดต่อ

 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

การประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัครบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวเพื่อสื่อมวลชน

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A

Messenger Live Chat

ถาม - ตอบ

O9 Social Network

Facebook

Twitter

Line

YouTube

 

การดำเนินงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี

 

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

 

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

 

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

O17 E – Service

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

 

 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

Messenger Live Chat

ถาม - ตอบ

รับเรื่องร้องเรียน

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

 

 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

 

 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน