สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ITA สคร.5 ราชบุรี

การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

  1 ข้อมูลพื้นฐาน

⠀⠀⠀o1)  โครงสร้างองค์กร       

⠀⠀⠀o2)  ข้อมูลผู้บริหาร        

⠀⠀⠀o3)  อำนาจหน้าที่

⠀⠀⠀o4)  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

⠀⠀⠀o5)  ข้อมูลการติดต่อ

⠀⠀⠀o6)  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 
  2 การประชาสัมพันธ์  

⠀⠀⠀o7)  ข่าวประชาสัมพันธ์

 
  3 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

  ⠀⠀o8)  Q&A

⠀⠀⠀o9)  Social Network

     o10)  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 
  4 การดำเนินงาน

⠀⠀⠀o11)  แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

⠀⠀⠀o12)  รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่สำคัญ

⠀⠀⠀o13)  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 
  5 การปฏิบัติงาน

⠀⠀⠀o14)  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 
  6 การให้บริการ

⠀⠀⠀o15)  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

⠀⠀⠀o16)  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

⠀⠀⠀o17)  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

⠀⠀⠀o18)  E-service

 
  7 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

⠀⠀⠀o19)  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

⠀⠀⠀o20)  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

⠀⠀⠀o21)  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

⠀⠀⠀o22)  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 
  8 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

⠀⠀⠀o23)  นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

⠀⠀⠀o24)  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

⠀⠀⠀o25)  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

⠀⠀⠀o26)  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 
 
  9 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

⠀⠀⠀o27)  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

⠀⠀⠀o28)  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

⠀⠀⠀o29)  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

  10 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

⠀⠀⠀o30)  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 
  11 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (นโยบาย No Gift Policy)

⠀⠀⠀o31)  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

⠀⠀⠀o32)  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

     o33)  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 
  12 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

⠀⠀o34)  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

⠀⠀⠀o35)  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 
  13 แผนป้องกันการทุจริต

⠀⠀⠀o36)  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

     o37)  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

     o38)  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 
  14 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม)

     o39)  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

     o40)  การขับเคลื่อนจริยธรรม

     o41)  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 
  15 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

⠀⠀⠀o42)  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

⠀⠀⠀o43)  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน