สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

สถาบันราชประชาสมาสัย จัดกิจกรรม “ตู้เติมรัก ปันสุข” (Care D Corner)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 แพทย์หญิงสราญจิต วิมูลชาติ รองผู้อำนวยสถาบันราชประชาสมาสัย ฝ่ายบริการทางการแพทย์ และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการสื่อสารสาธารณะและสังคม (Care D+) ของสถาบันราชประชาสมาสัย เป็นประธานเปิดมุม เติมรัก...ปันสุข (Care D Corner) พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันราชประชาสมาสัย ซึ่งดำเนินงานตามนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปัน โดยจัดกิจกรรม “ตู้เติมรัก ปันสุข”สำหรับร่วมแบ่งปันสิ่งของเเละอาหาร เพื่อให้ผู้รับบริการและประชาชนได้นำไปใช้ ประโยชน์ และส่งเสริมให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีร่วมกัน โดยจัดกิจกรรม ณ ชั้น G อาคารอาชีวเวชศาสตร์ สถาบันราชประชาสมาสัย จังหวัดสมุทรปราการ


ข่าวสารอื่นๆ