Call Center 1422 | สำหรับเจ้าหน้าที่

วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ > สถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวัน > เดือนมกราคม


สถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด 19
ดาวน์โหลด
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 1 มกราคม 2565
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 2 มกราคม 2565
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 3 มกราคม 2565
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 4 มกราคม 2565
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 7 มกราคม 2565
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 8 มกราคม 2565
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 9 มกราคม 2565
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 10 มกราคม 2565
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 11 มกราคม 2565
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 12 มกราคม 2565
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 13 มกราคม 2565
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 14 มกราคม 2565
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 15 มกราคม 2565
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 16 มกราคม 2565
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 17 มกราคม 2565
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 18 มกราคม 2565
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 19 มกราคม 2565
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 21 มกราคม 2565
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 24 มกราคม 2565
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 25 มกราคม 2565
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 26 มกราคม 2565
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 27 มกราคม 2565
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 28 มกราคม 2565
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 29 มกราคม 2565
รายงานสรุปวัคซีน ประจำวันที่ 30 มกราคม 2565
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 31 มกราคม 2565