Call Center 1422 | สำหรับเจ้าหน้าที่

วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ > สถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวัน > เดือนกรกฎาคม


สถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด 19
ดาวน์โหลด
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
รายงานสรุปวัคซีน ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
สไลด์นำเสนอวัคซีน ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2564