กองกฎหมาย
Responsive image

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กองกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขั้นตอนที่ 1

      คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขั้นตอนที่ 2

      แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขั้นตอนที่ 3 

     องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขั้นตอนที่ 4

      1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน

      2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

ขั้นตอนที่ 5

      1. ทบทวน/ปรับปรุง แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

      2. การจัดการความรู้และการถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ขั้นตอนที่ 6

      1. กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากรที่มีคุณธรรมหรือทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้

      2. กิจกรรมยกย่องเชิดชูกลุ่มงานที่มีคุณธรรมหรือทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้

ขั้นตอนที่ 7

      1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน

      2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)

แบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง ตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

ขั้นตอนที่ 8 

      1. การถอดบทเรียน (Lession learned) ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมท จริยธรรม กองกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

       2. การเผยแพร่องค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขั้นตอนที่ 9 

      องค์กรมีการเผยแพร่องค์ความรู้ หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผน ผ่านช่องทางต่างๆ

กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู" 

      1. พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าวรวงค์เธอ กรมพระยาชัยนาถนเรนทร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข

      2. โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

      3. กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

      4. พิธีลงนามถวายพระพร พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

      5. กิจกรรมบริจาคโลหิต "DDC Give Blood Give Life" วันที่ 22 ธันวาคม 2565

      6. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระพร พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

      7. พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566