สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image
พันธกิจ

พันธกิจ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีนโยบาย มาตรการ ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเหมาะสมบริบทพื้นที่

  2. พัฒนาความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานสากล

  3. เสริมสร้าง ประสานความร่วมมือ และถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการเฉพาะด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพให้แก่เครือข่าย และประชาชน

  4. พัฒนาและประเมินศักยภาพระบบกลไกของเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

  5. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพระหว่างประเทศ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีนโยบาย มาตรการ ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

เป้าหมาย : ลดความชุก อุบัติการณ์และความพิการจากการเจ็บป่วย และการเสียชีวิตจากโรคและภัยสุขภาพที่สามารถป้องกันควบคุมได้

กลยุทธ์ :  1) พัฒนานโยบาย มาตรการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพเหมาะสมกับบริบทพื้นที่

               2) พัฒนาระบบกลไกการพัฒนานวัตกรรม และวิจัยด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล

2. พัฒนาความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

เป้าหมาย : สคร.12 และเครือข่ายมีระบบจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้ตามาตรฐานสากล และสามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ :  1) พัฒนาสมรรถนะของระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขตามเกณฑ์ของกฎอนามัยระหว่างประเทศ

               2) บริหารจัดการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น

               3) พัฒนาศักยภาพช่องทางเข้าออกประเทศ และจังหวัดชายแดนตามข้อกำหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ และ พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

              4) พัฒนา และรักษาคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

3. เสริมสร้าง ประสานความร่วมมือ และถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้บริการเฉพาะด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพให้แก่เครือข่าย และประชาชน

เป้าหมาย : เครือข่าย และประชาชนสามารถนำองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพไปใช้ในการดำเนินงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ :   1) พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพไปใช้ในการดำเนินงานในพื้นที่

               2) ประเมิน และรับรองการดำเนินงานของเครือข่ายให้ได้มาตรฐานตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด

               3) พัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

               4) พัฒนาระบบการให้บริการเฉพาะ และพัฒนาศูนย์สาธิตบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญของพื้นที่ที่มีคุณภาพ

4. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการองค์กร

เป้าหมาย : สคร.12 มีโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ :  1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงาน

               2) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร สู่ระบบราชการ 4.0

               3) พัฒนาระบบฐานข้อมูล และสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการดำเนินงาน

               4) พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ

5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

เป้าหมาย : บุคลากรของ สคร.12 และเครือข่าย มีความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และสมรรถนะเฉพาะด้าน

กลยุทธ์ :  1) พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ (โครงสร้าง อัตรากำลัง ภาระงาน และเส้นทางอาชีพ)

               2) พัฒนาระบบการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับสู่ความเป็นมืออาชีพ

               3) พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม (FETC)