สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

ทำเนียบองค์กรคุณธรรมและบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม สคร.12 สงขลา

องค์กรคุณธรรม

  • ปีงบประมาณ 2565

สำนักงานป้องควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัล องค์กรคุณธรรมต้นแบบ/โล่รางวัล

  • ปีงบประมาณ 2566

อยู่ระหว่างรอผลการประเมินองค์กรคุณธรรม

 

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ

  • ปีงบประมาณ 2565

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ปี 2565

  • ปีงบประมาณ 2566

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ปี 2566