สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
นางสวรรยา จันทูตานนท์

รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

นายปฐมพร พริกชู

รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
นายธีร์ธวัช ศรีเพ็ชรสัย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหว้ดสงขลา