สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
Responsive image

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564

งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564

งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564

งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564

งบทดลองวันที่ 30 เมษายน 2564

งบทดลองวันที่ 31 มีนาคม 2564

งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564

งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563

งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563

รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563

งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563

งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563

งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563

งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563

งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563

งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563

งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562

งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน  2562

งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562

งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562

งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562

งบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม 2562