สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อลดระยะเวลารอคอยในการรับผลการตรวจวินิจฉัยเชื้อวัณโรคของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี

วารสารออนไลน์อื่นๆ