สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

คู่มือการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงพื้นที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (สคร.4 สระบุรี) ได้พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงพื้นที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี (โปรแกรม Naphralarn Health Program 4.0) ขึ้นสำหรับสนับสนุนการทำงานของผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบล หน้าพระลาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ในโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล เป็นฐานข้อมูลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ