สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

รายงานประจำ ปี 2566 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (Annual Report 2023)

รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดทำขึ้นเพื่อสื่อสารผลการดำเนินงานของหน่วยงาน แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ให้รับทราบบทบาทหน้าที่และภารกิจในการพัฒนาองค์ความรู้ มาตรฐานหลักเกณฑ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วย สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครนายก ปทุมธานี และนนทบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ