สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย-รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1084 กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย-รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1084 กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ