สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

✨ประชุมติดตามการดำเนินงานประเมินความรอบรู้ ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของประชาชน ปี พ.ศ.2567

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ดร.พญ.ชุลีกร ธนธิติกร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้กลุ่มสื่อสาร ความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ นำโดยนางอรนาถ วัฒนวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางสาวธัญญาภรณ์ อีเวิส หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ ร่วมลงพื้นที่ประชุมติดตาม การดำเนินงานประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ปี พ.ศ.2567 และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยมีตัวแทนประชาชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลการดูแลสุขภาพ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางานสร้างความรอบรู้สุขภาพด้านป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้แก่ประชาชน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านใหม่ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


ข่าวสารอื่นๆ