สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

❖การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พ.ศ.2566

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขั้นตอนที่ 1 หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะทำงาน

ขั้นตอนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี

ขั้นตอนที่ 3 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน)

ขั้นตอนที่ 5 ทบทวน / ปรับปรุง แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ขั้นตอนที่ 6 กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากร

ขั้นตอนที่ 7

mail  ช่องทางการติดต่อสื่อสาร รับเรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะของหน่วยงาน

enlightened กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย จิตอาสา กตัญญู”