สำนักงานเลขานุการกรม
Responsive image

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สำนักงานเลขานุการกรม ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (DDC Together Against Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗