สำนักงานเลขานุการกรม
Responsive image

กลุ่มจัดการสวัสดิการและที่ราชพัสดุกรมควบคุมโรค

มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

1. วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กำกับ ดูแลงาน พัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัดการสวัสดิการและที่ราชพัสดุกรมควบคุมโรค

2. ดำเนินการจัดสวัสดิการกรมควบคุมโรคให้เป็นไปตามระเบียบฯ และข้อบังคับต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

3. ดำเนินการจัดการที่ราชพัสดุกรมควบคุมโรคให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ ระเบียบฯ
และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. ดำเนินการบริหารจัดการงานสวัสดิการกรมควบคุมโรค

         4.1 สำรวจ รวบรวมข้อมูล ความต้องการสวัสดิการด้านต่างๆ

         4.2 วิเคราะห์หาแนวทางและดำเนินการจัดสวัสดิการรูปแบบใหม่ ที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและนโยบายของกรมควบคุมโรค

         4.3 ดำเนินการจัดสวัสดิการภายในกรมควบคุมโรค

         4.4 ดำเนินการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ

         4.5 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการจัดการสวัสดิการกรมควบคุมโรค คณะอนุกรรมการจัดหารายได้และบริหารสินทรัพย์ และคณะอนุกรรมการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ

         4.6 สรุปและประเมินผลการดำเนินงานด้านสวัสดิการกรมควบคุมโรค

5. ดำเนินการจัดการ ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ รวมทั้ง การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุของกรมควบคุมโรค

         5.1 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุกรมควบคุมโรค ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

         5.2 ดำเนินการขอใช้ ส่งคืน ที่ราชพัสดุกรมควบคุมโรค

         5.3 ดำเนินการขึ้นทะเบียน, รื้อถอน, จำหน่าย, ขายทอดตลาด, นำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์แก่ทางราชการ, รายงานการปกครองดูแล บำรุงรักษา ใช้อาคารและสิ่งปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุ

         5.4 ดำเนินการขออนุมัติใช้ประโยชน์จากที่ดิน สิ่งก่อสร้างบนที่ราชพัสดุ

         5.5 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการที่ราชพัสดุกรมควบคุมโรค

         5.6 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจบนที่ราชพัสดุกรมควบคุมโรค

         5.7 ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานที่ราชพัสดุกรมควบคุมโรค และการจัดสวัสดิการในส่วนราชการบนที่ราชพัสดุ

         5.8 ดำเนินการจัดทำข้อมูลการวางและการจัดทำผังเมืองรวม ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรภายในกลุ่ม ประกอบด้วย

1. นายวัชระศักดิ์      คำด้วง          นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ    หัวหน้ากลุ่ม

2. นางสาวนนทพร   คงเกลี้ยง       นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ      รองหัวหน้ากลุ่ม

3. นายยุทธนา         รุจิเทศ          นักจัดการงานทั่วไป

4. นางสาวทิพย์ทิวา  คนซื่อ          นักทรัพยากรบุคคล