สำนักงานเลขานุการกรม
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
เลขานุการกรม
จ่าเอกรังสรรค์ ถามูลแสน

เลขานุการกรม

รองเลขานุการกรม
นางสาวสุรางค์พิมล ตันติสุขารมย์

รองเลขานุการกรม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นายวัชระศักดิ์ คำด้วง

รองเลขานุการกรม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นายวัชระศักดิ์ คำด้วง

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (3280)

นางศิริรัตน์ เพ็งสอน

หัวหน้างานพัสดุ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (3273)

นางสาวลัณย์ปาศิญา แก่นจันทน์

หัวหน้างานสารบรรณ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (3020)

นางสาวสำฤทธิ์ ปั้นงาม

หัวหน้างานการเงิน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (3022)

นางสาวจุรีรัตน์ เกิดลาภ

หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (3281)

นางสาวศศกช ทองไพจิตร

หัวหน้างานยานพาหนะ

นักจัดการงานทั่วไป (3360)

นางสาวจุฑามาศ จึงเจริญ

หัวหน้างานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (3020)

นางสาวจำรัส วีระกาญจนพงษ์

งานพัสดุ

นักวิชาการพัสดุ (3273)

นางสาวปัทมาภรณ์ เล็กกระจ่าง

งานพัสดุ

นักวิชาการพัสดุ (3273)

นางสาวสุภัค ศรีชัยภูมิ

งานสารบรรณ

นักจัดการงานทั่วไป (3029)

นางสาวชนาพร ปิยะปราโมทย์

งานสารบรรณ

พนักงานธุรการ ส3 (3029)

นางสาวจุฑาทิพย์ รัตนจันทา

งานสารบรรณ

พนักงานธุรการ ส3 (3281)

นางมล เกิดรักษ์

งานสารบรรณ

พนักงานทั่วไป (3029)

นางสาวกนกวรรณ ทำสวน

งานสารบรรณ

นักจัดการงานทั่วไป (3020)

นางสาวกาญจนา ปรัชญาโณทัย

งานสารบรรณ

นักทรัพยากรบุคคล (3029)

นางสาวเยาวภา แสงหิรัญ

งานการเงิน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (3266)

นางสาวมาลี สุขเกษม

งานยานพาหนะ

นักจัดการงานทั่วไป (3360)

นายนพดล วันกลิ่น

งานยานพาหนะ

เจ้าพนักงานธุรการ (3360)

นางสาวนงค์นุช เนื้อสอาด

งานอาคารสถานที่

นักจัดการงานทั่วไป (3360)

นางสาวมติมนต์ บุญญานุรักษ์

งานอาคารสถานที่

นักจัดการงานทั่วไป (3033)

นางสาววัลภา น่วมเปี่ยม

งานอาคารสถานที่

นักจัดการงานทั่วไป (3033)

นายจเร บุญงาม

งานอาคารสถานที่

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (3965)

นายนิตินัย ต่ายประยูร

งานอาคารสถานที่

นายช่างเทคนิค (3965)

นายอภิสัณห์ ชูเลิศ

งานอาคารสถานที่

นายช่างเทคนิค (3013)

นายณรงค์ศักดิ์ พันต่าย

งานอาคารสถานที่

นายช่างเทคนิค (3013)

นายกิจไพศาล บุญเรืองอนันต์

งานอาคารสถานที่

นายช่างเทคนิค (3013)

กลุ่มรายงานและประสานราชการ
นางสาวศุณิชา อาคะพงษ์

หัวหน้ากลุ่มรายงานและประสานราชการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (3024)

นางสาวอัจฉรา รองพล

งานประชุมและรายงาน

นักจัดการงานทั่วไป (3010)

นางสาวสุทธิชา อุตมา

งานประชุมและรายงาน

นักจัดการงานทั่วไป (3010)

นางสาวมิ่งขวัญ ทองสืบสาย

งานประชุมและรายงาน

พนักงานพิมพ์ (3010)

นางชินปณิดา ไชยชนะ

งานประชุมและรายงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ (3023)

ว่าที่ร.ตธนกร เขาใหญ่

งานประสานราชการพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

นักจัดการงานทั่วไป (3024)

นางสาวจารวี ทับจั่น

งานเลขานุการ

นักจัดการงานทั่วไป (3023)

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นางสาวจุฑามาศ คงมนต์

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (3005)

นางสาวเปรมวดี เข็มกายี

หัวหน้างานพัฒนาองค์กร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (3306)

นางสาวจิตราภรณ์ สุวรรณเนตร

งานยุทธศาสตร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (3005)

นายวรพงษ์ อาจกมล

งานยุทธศาสตร์

นักจัดการงานทั่วไป (3005)

นายคณาสิน หิรัญวิวัฒน์กุล

งานยุทธศาสตร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (3005)

นายศรเพชร จุลโคตร

งานยุทธศาสตร์

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ (3005)

นางสาวทิพย์วารี เพชรหาญ

งานพัฒนาองค์กร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (3005)

กลุ่มช่วยอำนวยการ
นางวิภาวี เสมวงศ์

หัวหน้ากลุ่มช่วยอำนวยการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (3028)

นางสาวกัญญารัตน์ สุขเกษม

งานเลขานุการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (3028)

นางสาวสายสุนีย์ ทองประชา

หัวหน้างานเลขานุการ

พนักงานธุรการ ส4 (3028)

นางจิตรา วิทยาภรณ์

งานช่วยอำนวยการ

นักจัดการงานทั่วไป (3028)

นางวิมลมาส คงถิ่นฐาน

งานเลขานุการ

พนักงานธุรการ ส4 (3023)

นางสาวรัตติกรณ์ สังข์รุ่ง

งานเลขานุการ

พนักงานธุรการ ส4 (3223)

นางศิรินันท์ บุญกระจ่าง

งานเลขานุการ

นักจัดการงานทั่วไป (3004)

นางสาวพุทธศิลป์ ธนะสันต์

งานเลขานุการ

พนักงานธุรการ ส3 (3004)

นางสาวรุ่งทิวา ธานี

งานเลขานุการ

นักจัดการงานทั่วไป (3225)

นางสาวประนอม เผ่าพันธุ์

งานเลขานุการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (3002)

นางสาวพรรณี โพธิ์ตาด

งานเลขานุการ

นักจัดการงานทั่วไป (3002)

นางสาวจุวรรณา เสนีย์

งานเลขานุการ

นักจัดการงานทั่วไป (3227)

นางสาวสุวรรณา ดอกไม้เทศ

งานช่วยอำนวยการ

นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ (3802)

กลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว
นางสาวเปรมวดี เข็มกายี

หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (3306)

นางสาววรรณี หมอเอก

ประชาสัมพันธ์และข่าว

นักจัดการงานทั่วไป (3026)

นางสาวม่านฟ้า วงษ์ถนอม

ประชาสัมพันธ์และข่าว

นักวิชาการเผยแพร่ (3026)

กลุ่มสวัสดิการและที่ราชพัสดุ
นางสาว อุมาพร แก้วตระกูล

หัวหน้ากลุ่มจัดการสวัสดิการและที่ราชพัสดุกรมควบคุมโรค

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (3307)

นายยุทธนา รุจิเทศ

หัวหน้างานที่ราชพัสดุ

นักจัดการงานทั่วไป (3307)

นางสาวชนันธร ขำทอง

งานสวัสดิการ

นักจัดการงานทั่วไป (3307)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องร้องเรียน
นางสาวสุรางค์พิมล ตันติสุขารมย์

หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องร้องเรียน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (3306)

นายธัชพงษ์ กาญจนังกูร

งานห้องสมุด

บรรณารักษ์ชำนาญการ (3269)

นางสาวศศิธร แก้วแสน

งานพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (3269)

นางสาวติณมินทร์ อัทรากุล

งานร้องเรียน

นักจัดการงานทั่วไป (3269)