สำนักงานเลขานุการกรม
Responsive image

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานเลขานุการกรม

    คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้างการทุจริต สำนักงานเลขานุการกรม 

 

แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานเลขานุการกรม

   แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้านการทุจริต และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานเลขานุการกรม

 

กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”