สำนักงานเลขานุการกรม
Responsive image

มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2566

วันที่ 11 มกราคม 2566 จ่าเอกรังสรรค์ ถามูลแสน เลขานุการกรม มอบหมายให้ นางสาวนนทพร คงเกลี้ยง หัวหน้ากลุ่มจัดการสวัสดิการและที่ราชพัสดุกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม เป็นผู้แทนส่งมอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนวัดลานนาบุญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และโรงเรียนวัดคล้องตาคล้าย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับการสนับสนุนเงินและสิ่งของจากสำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กองโรคติดต่อทั่วไป กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี


ข่าวสารอื่นๆ