สำนักงานเลขานุการกรม
Responsive image
พันธกิจ

1. พัฒนาบุคลกรให้มีจิตบริการ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA 4.0)