สำนักงานเลขานุการกรม
Responsive image
พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพการบริการตามภารกิจของสำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค ให้มีมาตรฐาน มีความถูกต้อง รวดเร็ว และประทับใจ

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนในการปฏิบัติงาน

3. พัฒนาบุคลากรให้มีจิตบริการ มีความซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน