สำนักงานเลขานุการกรม
Responsive image
วิสัยทัศน์

“เป็นหน่วยงานสนับสนุน การขับเคลื่อนภารกิจของกรมควบคุมโรค ด้วยบุคลากรที่มีจิตบริการ และการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ภายในปี 2565”