สำนักงานเลขานุการกรม
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
เลขานุการกรม
จ่าเอกรังสรรค์ ถามูลแสน

เลขานุการกรม

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางดวงวิมล ผูกเหมาะ

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (3280)

นางศิริรัตน์ เพ็งสอน

หัวหน้างานพัสดุ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ(3273)

นางสาวอุมาพร แก้วตระกูล

หัวหน้างานสารบรรณ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ(3020)

นางสาวสำฤทธิ์ ปั้นงาม

หัวหน้างานการเงิน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน(3022)

นางสาวจุรีรัตน์ เกิดลาภ

หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ(3281)

นางสาวจุฑามาศ จึงเจริญ

หัวหน้างานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (3020)

นางสาวสุภัค ศรีชัยภูมิ

งานสารบรรณ

นักจัดการงานทั่วไป(3029)

นางสาวเยาวภา แสงหิรัญ

งานการเงิน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน(3266)

นางสาวจำรัส วีระกาญจนพงษ์

งานพัสดุ

นักวิชาการพัสดุ(3273)

นายอิศราวุธ ภูธา

งานสารบรรณ

นักจัดการงานทั่วไป(3029)

นางสาวพิณทิรา ชำนาญสิง

งานพัสดุ

นักวิชาการพัสดุ (3273)

นางสาวจุฑาทิพย์ รัตนจันทา

งานสารบรรณ

พนักงานธุรการ ส3(3281)

นางสาวชนาพร ปิยะปราโมทย์

งานสารบรรณ

พนักงานธุรการ ส3(3029)

นางมล เกิดรักษ์

งานสารบรรณ

พนักงานทั่วไป(3029)

นางสาวกนกวรรณ ทำสวน

งานสารบรรณ

นักจัดการงานทั่วไป (3020)

กลุ่มรายงานและประสานราชการ
นางสาวจิระณี คงเกิด

หัวหน้ากลุ่มรายงานและประสานราชการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ(3010)

นางสาวศุณิชา อาคะพงษ์

หัวหน้างานประสานราชการพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ(3024)

นางสาวอัจฉรา รองพล

งานประชุมและรายงาน

นักจัดการงานทั่วไป(3010)

นางสาวสุทธิชา อุตมา

งานประชุมและรายงาน

นักจัดการงานทั่วไป(3010)

นางชินปณิดา ไชยชนะ

งานประชุมและรายงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ(3023)

ว่าที่ร.ตธนกร เขาใหญ่

งานประสานราชการพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

นักจัดการงานทั่วไป(3024)

นางสาวรจนา โสลา

งานประสานราชการพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

พนักงานพิมพ์(3010)

นางสาวปัทมาพร อาจหยุด

งานประสานราชการพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

นักจัดการงานทั่วไป (3024)

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นางสาวสุรางค์พิมล ตันติสุขารมย์

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ(3306)

นางสาวจุฑามาศ คงมนต์

หัวหน้างานยุทธศาสตร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(3005)

นางสาวจิตราภรณ์ สุวรรณเนตร

งานยุทธศาสตร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(3005)

นางสาวทิพย์วารี เพชรหาญ

งานพัฒนาองค์กร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(3005)

นายศรเพชร จุลโคตร

งานยุทธศาสตร์

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์(3005)

นายวรพงษ์ อาจกมล

งานยุทธศาสตร์

นักจัดการงานทั่วไป(3005)

นางสาวสิริรัตนา โสภารัตน์

งานพัฒนาองค์กร

นักทรัพยากรบุคคล(3306)

นางกนกวรรณ วังคะฮาต

งานห้องสมุด

เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน(3359)

นางสาวศศิธร แก้วแสน

งานพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร/ร้องเรียน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน(3269)

นางสาวติณมินทร์ อัทรากุล

งานพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร/ร้องเรียน

นักจัดการงานทั่วไป (3269)

กลุ่มช่วยอำนวยการ
นางสาวกัญญารัตน์ สุขเกษม

หัวหน้ากลุ่มช่วยอำนวยการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ(3028)

นางสาวภูษณิศา ฉลาดเลิศ

งานเลขานุการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (3003)

นางสาวลออรัตน์ เวชกุล

งานเลขานุการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (3004)

นางจิตรา วิทยาภรณ์

งานช่วยอำนวยการ

นักจัดการงานทั่วไป(3028)

นางสาวสุวรรณา ดอกไม้เทศ

งานช่วยอำนวยการ

นักจัดการงานทั่วไป(3802)

นางสาวสายสุนีย์ ทองประชา

หัวหน้างานเลขานุการ

พนักงานธุรการ ส4(3028)

นางวิภาวี เสมวงศ์ เสมวงศ์

งานช่วยอำนวยการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (3027)

นางทิพวรรณ เพียรเลิศ

งานช่วยอำนวยการ

แม่บ้าน 2(3028)

นางสาวสิริณัฏฐ์ จันทร์ภาตรี

งานเลขานุการ

พนักงานพิมพ์ ส 3(3003)

นางสาวประทุม ทรัพย์สิงห์

งานเลขานุการ

แม่บ้าน ส2 (3804)

นายสิทธิพงษ์ สีแสด

งานเลขานุการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ(3369,3351)

นางวิมลมาส คงถิ่นฐาน

งานเลขานุการ

พนักงานธุรการ ส4(3023)

นางสาวรัตติกรณ์ สังข์รุ่ง

งานเลขานุการ

พนักงานธุรการ ส4(3223)

นางศิรินันท์ บุญกระจ่าง

งานเลขานุการ

นักจัดการงานทั่วไป(3004)

นางสาวพุทธศิลป์ ธนะสันต์

งานเลขานุการ

พนักงานธุรการ ส3(3004)

นางพิศลยา เรณุมาศ

งานเลขานุการ

นักจัดการงานทั่วไป (3351)

นางสาวรุ่งทิวา ธานี

งานเลขานุการ

นักจัดการงานทั่วไป(3225)

นางสาวประนอม เผ่าพันธุ์

งานเลขานุการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(3002)

นางสาวพรรณี โพธิ์ตาด

งานเลขานุการ

นักจัดการงานทั่วไป(3002)

นางสาวจุวรรณา เสนีย์

งานเลขานุการ

นักจัดการงานทั่วไป(3227)

นางสาวลัณย์ปาศิญา แก่นจันทน์

งานเลขานุการ

นักจัดการงานทั่วไป(3004)

นายคณิน อิ่มเขียน

งานเลขานุการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ(3391)

นางสาวศุภกานต์ แก้วเสนา

งานเลขานุการ

นักวิชาการสาธารณสุข(3809)

นางสาวสุภาวดี สุขหนู

งานช่วยอำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุข (3027)

กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
นางสาวอโนทัย ปานจันทร์

หัวหน้ากลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน(3360)

นายธัชพงษ์ กาญจนังกูร

หัวหน้างานอาคารสถานที่

บรรณารักษ์ชำนาญการ (3358)

นางสาวมะลิวัลย์ ประกอบทรัพย์

งานอาคารสถานที่

พนักงานธุรการ ส3(3360)

นางสาวศศกช ทองไพจิตร

หัวหน้างานยานพาหนะ

นักจัดการงานทั่วไป(3360)

นางสาวนงค์นุช เนื้อสอาด

งานอาคารสถานที่

นักจัดการงานทั่วไป(3360)

นางสาวมาลี สุขเกษม

งานยานพาหนะ

นักจัดการงานทั่วไป(3269)

นายนพดล วันกลิ่น

งานยานพาหนะ

เจ้าพนักงานธุรการ(3360)

นางสาวมติมนต์ บุญญานุรักษ์

งานอาคารสถานที่

นักจัดการงานทั่วไป(3033)

นายอภิสัณห์ ชูเลิศ

งานอาคารสถานที่

นายช่างเทคนิค(3013)

นายณรงค์ศักดิ์ พันต่าย

งานอาคารสถานที่

นายช่างเทคนิค(3013)

นายนิตินัย ต่ายประยูร

งานอาคารสถานที่

นายช่างเทคนิค(3013)

นายกิจไพศาล บุญเรืองอนันต์

งานอาคารสถานที่

นายช่างเทคนิค(3013)

กลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว
นางสาวศุณิชา อาคะพงษ์

หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ(3031)

นางสาววรรณี หมอเอก

ประชาสัมพันธ์และข่าว

นักจัดการงานทั่วไป(3026)

นางสาวม่านฟ้า วงษ์ถนอม

ประชาสัมพันธ์และข่าว

นักวิชาการเผยแพร่ (3026)

กลุ่มจัดการสวัสดิการและที่ราชพัสดุกรมควบคุมโรค สำนักงานเลขานุการกรม
นายวัชระศักดิ์ คำด้วง

หัวหน้ากลุ่ม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ(3307)

นางสาวนนทพร คงเกลี้ยง

หัวหน้างานสวัสดิการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ(3307)

นายยุทธนา รุจิเทศ

หัวหน้างานที่ราชพัสดุ

นักจัดการงานทั่วไป(3307)

นางสาวทิพย์ทิวา คนซื่อ

งานสวัสดิการ

นักทรัพยากรบุคคล(3307)