สำนักงานเลขานุการกรม
Responsive image

ระเบียบ เอกสาร เกี่ยวกับการเงินการคลัง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าการเงินการคลัง

  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง
    เงินเพิ่มและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน   พ.ศ. 2555
  • ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2520 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543)
  • ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2547)
  • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547
  • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2549  (ว 80)
  •  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546
  •  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549