สำนักงานเลขานุการกรม
Responsive image

สวัสดิการ และค่าตอบแทน

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

 • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2543)
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2545
 • อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลของทางราชการ (ว 177)

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

 • พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2550)
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2547
 • ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียนระดับอนุบาลถึงระดับอนุปริญญา (ว 169)
 • อัตราเงินบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ว 477)
 • ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ว 182)
 • ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ว 253)
 • ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลักสูตรปริญญาตรี (ว 15)

ค่าเบี้ยงเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ

 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ
  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
 • พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ.2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2548)
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550

ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

 • พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงานประชุมระหว่างประเทศ,การบริหารงาน,การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและงานอื่นๆ

 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2549
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550