สำนักงานเลขานุการกรม
Responsive image
วิสัยทัศน์

“เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่เป็นเลิศด้านการบริการ บุคลากรมีจิตบริการเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมควบคุมโรคให้บรรลุเป้าหมาย ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐”