สำนักงานเลขานุการกรม
Responsive image

พิธีประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 จ่าเอกรังสรรค์ ถามูลแสน เลขานุการกรม กรมควบคุมโรค พร้อมด้วยคณะบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบร่วมต่อต้านการทุจริต และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริต เกิดการมีส่วนร่วมและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามกรอบด้านคุณธรรม จริยธรรมในการนำนโยบายที่กำหนดไปปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างระบบคุณธรรมของกรมควบคุมโรคให้เข้มแข็ง ภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคาร 1 กรมควบคุมโรค


ข่าวสารอื่นๆ