กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Responsive image

รายละเอียดคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2566

รายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 

ชื่อตัวชี้วัด

เอกสารแนบ

องค์ประกอบที่ 1 Functional Base

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1_1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนางานวิจัย
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคและหน่วยงานวิชาการ

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1_2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research: R2R)
หน่วยงานสนับสนุน

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการดำเนินการสร้างความรอบรู้สุขภาพด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ   Update 28.11.65 

องค์ประกอบที่ 2 Agenda Base

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ   Update 03.11.65 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จการขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชอ./พชข.) และระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

ตัวชี้วัดที่ 2.3_1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรค

ตัวชี้วัดที่ 2.3_2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว

องค์ประกอบที่ 3 Area Base

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน (Thailand Safe Youth Program :TSY program)

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง (CDCU plus Vector control unit)

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบในระดับพื้นที่     Update 20.10.65 

ตัวชี้วัดที่ 3.4_1 ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนให้จังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวัง  ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรค

ตัวชี้วัดที่ 3.4_2 ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนให้จังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

ตัวชี้วัดที่ 3.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ ซี ในกลุ่มประชากรเป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 4 Innovation Base

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่ดำเนินการบริหารจัดการภาครัฐเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด

องค์ประกอบที่ 5 Potential Base

ตัวชี้วัดที่ 5.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)